ข้อคิดประจำวัน :    จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะเบาแรง ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา มัทธิว 13: 29-30“‘No,’ he answered, ‘because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them.    อ่านย้อนหลัง
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
ผลงานด้าน ICT ของนักเรียนและครู
  ดาราศาสตร์น่ารู้
  การผจญภัยในท่อน้ำเลี้ยง (ผลงานนักเรียน)
  Tour Cell City (ผลงานนักเรียน ม.ปลาย)
  อภินิหารพิภพเซลล์ทะลุจักรวาล (ชนะเลิศ NSC)
  เว็บไซต์ศิลปะเพื่อการศึกษา
  เรียนรู้ทฤษฏีสี
  ประวัติศาสตร์ศิลป์
  Insecta Application
  สื่อการสอนการออกแบบเว็บ
  แบบทบทวน ค 22102
  นาฏศิลป์ ม.3 - อ.ผุดผ่อง
  ทวีปยุโรป ม.1 - อ.อำนวย
  เคมี ม.5 - อ.ณรงค์ศักดิ์ ตอนที่ 1- ตอนที่ 2- ตอนที่ 3
  คอมพิวเตอร์ ม.2 - อ.พจนวรรชย์ ตอนที่ 1- ตอนที่ 2
  ภาษาไทย-การเขียน ม.4 - อ.ภัทราณี
  ภาษาอังกฤษ ม.3 - อ.ชฎาพร
  พลศึกษา ม.1 - อ.อำภา
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

ครบรอบ 40 ป การทูต จีน-ไทย สานสายใยภูมิปญญา 2 แผนดิน

อ่านย้อนหลัง


ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

- ประกาศรับสมัครงาน (รายละเอียด

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
นมัสการพระเจ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า พิธี "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา" ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
รักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย
ทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Thai Rugby Union Under the Royal Patronage of H.M. the King. โดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แข่งขันกับทีม ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามฟุตบอล P.R.C. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานใน พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ (FEP) และคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้แก่ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร Grace Hallเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้เกียรติจาก ครูศาสนาวิทวัส ธรรมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประวิติศาสตร์สำนักเลขาธิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา และ นายวีรยุทธ แก้วใจ นักศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรคำพยานชีวิต ณ สันกำแพงเลควิวรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

1/1/2553 a
13/7/2558 วิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนรู้
13/7/2558 เบ้น-โบ้ท จัดกิจกรรม
13/7/2558 เด็กวินัยดีเด่น
10/7/2558 ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

11/8/2558 WAAA 2015 School Battle Sport Stacking Championship
11/8/2558 เด็กชายนภดล ทองดีพันธ์ เหรียญเงิน จินตคณิต
5/8/2558 ปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ชนะเลิศ เทควันโด
5/8/2558 เด็กหญิงทอดาว เทสินทโชติ ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ
5/8/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด

อ่านต่อ

11/8/2558 WAAA 2015 School Battle Sport Stacking Championship
11/8/2558 ชมเชยอันดับ 2 Thailand STEM Festival 2015
11/8/2558 Lego Education Contest
11/8/2558 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ชนะเลิศ เทควันโด
11/8/2558 เด็กชายบัญญาพนต์ ไชยองค์การ ชนะเลิศ หมากรุก

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

5/8/2558 IRR-58
5/8/2558 ประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ Our People Our Future Together
29/7/2558 Yamaha Thailand Music Festival 2015
16/7/2558 อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการยุววิจัย
14/7/2558 ชนะเลิศอันดับที่ 1 To be number 1

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

5/8/2558 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6/8/2558 Academic Competition Day โรงเรียนวารีเชียงใหม่
16/7/2558 ตัวแทน P.R.C. เข้าร่วมโครงการ SAKURA
16/7/2558 นีรภางค์ รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม
14/7/2558 บรรยายแนะนำหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

อ่านต่อ